Vedtekter Skogn Maritime Forening

Vedtekter for Skogn Maritime Forening

Sist endret på årsmøte 1.2.2018

 

§1. 
Endret 2015

Skogn Maritime forening er en frivillig organisasjon, tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag.

Foreningen har til formål å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1.     Virke for etablering og drift av småbåthavn.

2.     Virke for utbredelsen av fritidsbåtlivet som rekreasjon og sjøkultur.

3.     Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, sjøkultur og marint miljøvern.

4.     Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av sjøen som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.

5.     Samarbeide med andre private organisasjoner og med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

Foreningen er en non-profit-organisasjon, og det skal ikke betales noe utbytte til medlemmene. Foreningen har sitt eget emblem (merke). Foreningen skal ikke befatte seg med partipolitikk.

§2.
Endret 2005

Foreningen står åpen for alle med båt og maritime interesser med tilknytning til Skogn og omegn. Innmelding skjer til foreningens kasserer.

§3.
Endret 2005

Foreningen har et styre på 7 medlemmer + et varamedlem. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og et varamedlem. Varamedlem møter fast i styret med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. Styret er vedtaksført med 5 styremedlemmer til stede. Alle styremedlemmer velges for 2 år.

§4.
Endret 2018

Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av februar måned. Det innkalles av styret med 14 dagers varsel.

Dagsorden:

– Åpning, konstituering.

– Opprop.

– Årsberetning og rapporter fra komiteer.

– Regnskap, budsjett, fastsettinger av kontingent.

– VALG: Styret er vekselvis på valg. Leder, kasserer, 2 styremedlemmer det ene året. Nestleder, sekretær, 1 styremedlem og varamedlem året etter. Styret velges ved skriftlig avstemming hvis noen krever det.

– Valg av 2 revisorer. De velges vekselvis for to år.

– Valg av komiteer i henhold til behov. Komiteer kan også velges på medlemsmøte etter innstilling fra styret.

– Valg av valgkomite. 2 personer. Med omløpstid på to år.

– Innkomne forslag.

– Avslutning.

Ved alle valg har de fratredende rett til å frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innlevert styret to uker før årsmøtet avholdes. Hvis styret eller 2/3 av medlemmene forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Medlemmene innkalles med minst 1 ukes varsel. For å ha stemmerett på årsmøtet må en være medlem pr. 1. januar. Medlemsmøter holdes etter behov, med minst 1 ukes varsel. Minimum 1 gang pr. år. (høst).

§5. 

Årsmøte kan med alminnelig flertall melde foreningen inn eller ut av et landsomfattende forbund eller forening.

§6. 

Endret 2007

Endring av kontingenten bestemmes av årsmøtet og kontigenten betales senest 30.06. Kontingentåret regnes fra 1.januar. Det blir sendt ut en samlet regning for leie av plass, vinterlagring og kontingent. Kontingenten skal i første rekke brukes til å administrere foreningen. Eventuell overskudd settes inn i bank og disponeres av styret som står ansvarlig overfor årsmøtet.

§7. 

Medlemmer som ved sin opptreden vekker anstøt eller virker fornærmende, misbruker foreningens stander eller merke, kan av styret ekskluderes. Den ekskluderte kan appellere til årsmøtet som har den avgjørende myndighet.

§ 8. 

For Holsand Marina er det opprettet egne vedtekter (havnereglement).

§ 9. 
Endret 2005

Forandring av disse vedtektene kan kun skje på et ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av antall fremmøtte medlemmer.

§ 10. 
Endret 2015

Oppløsning av forening kan kun skje på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av antall fremmøtte medlemmer.

Eventuelle midler som foreningen har til rådighet, i form av eiendeler fratrukket gjeld, skal tilfalle allmennyttige formål. Gjennomføring av oppløsning gjøres av det sist valgte og fungerende styre, som da blir avviklingsstyre.

§ 11. 
Ny 2005

Det er kun foreningens leder samt ett styremedlem som i fellesskap kan undertegne avtaler som er av økonomisk eller juridisk bindende art.

Revidert pr. 1.2.2018
Etter årsmøtets tilsagn.