Havnereglement, Skogn Maritime Forenings Småbåthavn

Havnereglement for Skogn Maritime Forenings Småbåthavn

Sist endret på årsmøte 1.2.2018

§1.

Skogn Maritime Forenings småbåthavn er organisert som en forening, med adresse 7620 Skogn.

Dette reglementet regulerer opprettelse og drift av Skogn Maritime Forenings småbåthavn ved Holsand i Levanger kommune, og er vedtatt som en del av denne foreningens samlede regelverk. Småbåthavna profileres under navnet «Holsand Marina»

§2. 
Foreningen utlyser/tilbyr plass i småbåthavn ved å utlegge tegningsblanketter. Rett til båtplass forutsetter ordinært medlemskap i Skogn Maritime Forening (heretter kalt SMF).

Leietakere i havna skal ha gyldig båtforsikring, minimum ansvarsforsikring.

§3.

Innskudd må betales før vedkommende er berettiget til å bruke sin båtplass. Det må tegnes et medlemskap i SMF for hver båtplass et medlem skal disponere eller ha råderett over.

§4.

I tillegg til enkeltpersoner kan også bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner være medlem i foreningen, og derigjennom disponere båtplass. Ved avstemninger innen foreningen, herunder avstemninger på årsmøte, kan medlemmer med flere båtplasser kun avgi en stemme.

§5

Endret på årsmøte 1.2.2018

Innskudd i båthavna kan ikke belånes, pantsettes eller på noen måte beheftes. Overdragelse, framleie eller utlån av båtplass må godkjennes av styret i SMF. SMF plikter å tilbakebetale innskuddet hvis styret nekter å godkjenne overdragelse av båtplass. SMF skal i så fall tilbakebetale innskuddet med det beløpet som opprinnelig ble betalt.  Juridisk tilhører båtplassen tidligere eier inntil SMF har solgt båtplassen og fått inn pengene. Det er derfor tidligere eier som er ansvarlig for å betale årlig leie inntil båtplassen er solgt. Innskuddet utbetales etter at båtplassen er overdratt på nytt, og eventuelle utestående krav trekkes fra i beløpet som utbetales.

Tilbakebetaling av innskudd går etter prioritert liste, dvs. at den som først har gitt beskjed om at han/hun ikke skal bruke plassen, får tilbakebetaling først. Tilbakebetaling skal være uavhengig av om tidligere eier har bidratt til å skaffe ny eier eller ikke. Unntak er hvis ny eier er i nær slekt med tidligere eier, dvs. ektefelle, barn/barnebarn og søsken. Ved dødsfall kan SMF tilbakebetale innskuddet uten at plassen er solgt.

All utleie av ledige båtplasser skal gå gjennom SMF, og fremleie er ikke tillatt. Det er leietaker, ikke eier, som er ansvarlig for båtplasser som er utleid. Dette omfatter betaling av årlig leie, oppmøte på dugnader og andre forpliktelser.

§6. Endret på årsmøte 1.3.2018
Til dekning av SMFs utgifter knyttet til småbåthavna, plikter det enkelte medlem som har båtplass å betale en årlig leie. Årlig leie følger kalenderåret, fra 1. januar til 31. desember. De som leier direkte av SMF uten å ha kjøpt egen båtplass, skal betale dobbel pris pr. meter bredde.

Avgifter besluttes av styret, og styret kan også beslutte korttidsleie.

Hvis leiebeløp og eventuelle andre fordringer ikke er betalt innen 60 dager etter skriftlig varsel, hvor det også er opplyst om konsekvensene av manglende betaling innen fristen, kan styret i SMF beslutte å tvangsinnløse båtplassen. I dette ligger at SMF overtar eiendomsretten til båtplassen, og fordringer som SMF har, motregnes mot det opprinnelige innskuddet. Eventuelt restbeløp utbetales tidligere eier. Hvis tidligere eier ikke kan oppspores, deponeres beløpet i tråd med gjeldende lovgivning.

De som disponerer båtplass, er pliktig til å stille på annonserte dugnader og vakter. Minstekravet er ett oppmøte i løpet av året. Vakthold under arrangement m.v. i foreningens regi regnes som dugnad, og vil bli godskrevet. Dugnadspliktige er selv ansvarlig for å registrere seg når de er på dugnad.

De som ikke stiller på slike dugnader og vakter, vil bli belastet med et dugnadsbidrag. Størrelsen på dugnadsbidraget bestemmes av styret, og regning på dugnadsbidrag sendes om høsten.

§7.

Styret i SMF har ansvar for drift av småbåthavna i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtets beslutninger. Styret har ansvar for fordeling av plassene i havna, og har myndighet til å omdisponere plasser ut fra det som til enhver tid er mest hensiktsmessig plassutnyttelse, og for å redusere fare for skade på anlegg og båter.

§8.

Styret i SMF har ansvar for at utstedte båtplasser er nummerert og loggført i egen protokoll med historisk oversikt over overdragelser. Styret skal også til hvert årsmøte ajourføre egen liste over telefonnummer og adresser til andelseierne. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av kalenderåret.

§9.

Medlemmene plikter å følge de vedtak styret og årsmøtet fatter, deriblant den til enhver tid gjeldende instruks for havneanlegget. Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer som ikke følger foreningens bestemmelser.

Revidert pr. 1.2.2018
Etter årsmøtets tilsagn.